Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

 Kişsel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni

BOMAİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET HİZMETLERİ (“Bomain”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bomain olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Bomain ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Bomain ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek , pazarlama ve teknik destek gibi faaliyetlerinden haberdar edebilmek için Bomain kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Kişisel verilerin toplanması ve Hukuki Sebep

Bomain müşteri’nin ve/veya Müşteri’nin yetkililerinin ve müşterinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.​

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Bomain’in güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Bomain standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz BOMAİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET HİZMETLERİ tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz BOMAİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET HİZMETLERİ tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, Bomain Bilgisayar ve Internet Hizmetleri’ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Bomain Bilgisayar ve Internet Hizmetleri tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz

6698 Sayılı Kanun kapsamında hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. https://bomain.com/bize-ulasin/ adresindeki iletişim formuna talebinizi gönderebilir, adresimize dilekçenizi elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya 0850 255 0870 ’i arayarak kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzeltebilir veya gözden geçirebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Bomain Bilgisayar ve Internet Hizmetleri

Vergi Numarası : 7120235026

İletişim Linki: https://www.bomain.com

Adres: Bahçe Mh. İstiklal Cd. No:106 Akdeniz / Mersin